Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

sesjaSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 17 września 2018r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów 7.

Porządek sesji przewiduje:

1. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
2. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Legnickie Pole.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  2) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.,
  3) wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu,
  4) zmian w budżecie gminy na 2018r.,
  5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027,
  6) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XLII.278.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu,
  7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu,
  8) zmiany uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Legnickie Pole, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,
  9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Legnickie Pole na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
 10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Legnickie Pole,
 11) nadania drogom nazw ulic w miejscowości Koskowice,
 12) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Koskowicach,
 13) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
 14) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole do roku 2020”,
 15) rozpatrzenia skargi,
 16) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole dla lokalizacji kompleksu sportowego w Legnickim Polu,
 17) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Gniewomierz, Taczalin, Koiszków, Raczkowa, Legnickie Pole, Mikołajowice, Czarnków, Ogonowice - pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, mieszkaniowo – usługową, usługową i zagrodową.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy
        Dariusz Milejski