Sesja rady Gminy Legnickie Pole

sesja radniSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018r. (środa) o godzinie 09.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:


1. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i podziękowania.
2. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
   1) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Legnickie Pole – Pana Henryka Babuśki.
   2) zmian w budżecie gminy na 2018r.,
   3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027,
   4) udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu,
   5) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Legnickie Pole na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
   6) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy      Legnickie Pole,
  7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Gniewomierz pod funkcje gospodarcze,
  8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za 2017 rok,
   9) zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnickie Pole ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu,
  10) nadania drogom nazw ulic w miejscowości Koskowice,
  11) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole,
  12) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole,
  13) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  14) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
5. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za 2017 rok.
6. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.
7. Wniosek radnego o wszczęcie kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie finansowania mediów publicznych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole
Dariusz Milejski