Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieca

piece na stroneInformujemy, że w dniu 04.06.2018 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Legnickie Pole. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole do dnia 18 czerwca 2018 roku. 

Dotacja udzielana będzie tylko dla nieruchomości położonych na terenie gminy Legnickie Pole po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Legnickie Pole na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów kwalifikowalnych, przy ich górnych limitach:

- dla domu jednorodzinnego 20 000zł (zwrot do 10 000zł)
- dla mieszkania w budynku wielorodzinnym 14 000zł (zwrot do 7 000zł)
- w przypadku kotłowni wspólnej 8 000zł na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni (zwrot do 4 000zł na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni).
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w zakresie wymiany instalacji cieplnej, które dokonają wymiany starego źródła ciepła na paliwa stałe lub biomasę na:

- kotły gazowe,
- kotły na lekki olej opałowy,
- piece zasilane prądem,
- kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012),
- włączenie do sieci cieplnych,
- OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne,
- ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasilaniu źródła.

Na podstawie zebranych od Państwa wniosków Gmina Legnickie Pole opracuje i złoży w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów. 

Należy mieć jednak na względzie, że środki finansowe funduszu są ograniczone, a to oznacza, że nie ma gwarancji przydzielenia gminie pieniędzy na ten cel. Zadanie objęte finansowaniem musi zostać zakończone do dnia 30 września 2018 roku, a w przypadku wyczerpania środków o przyznaniu dotacji decydować będzie data złożenia prawidłowego wypełnionego wniosku.

Więcje informacji również pod numererm telefonu 768582847.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole pok. nr 17 oraz w wersji elektornicznej:

1. Wniosek o dofinansowanie.
2. Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o nr konta.
3. Załącznik nr 2 - oświadczenie o dok do rozliczenia.
4. Załącznik nr 3 - zgoda współwłaścicieli.
5. Pełnomocnictwo.
6. Uchwała i regulamin.
7. Wzór umowy.
8. Załącznik nr 3 do umowy - wniosek o wypłatę dofinansowania.
9. Załącznik nr 4 - wzór - protokół z oględzin z likwidacji i montażu.
10. Zaświadczenie o demontażu lub odłączeniu.


Więcej informacji również na „najczęściej zadawane pytania