Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

herbSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. (czwartek) o godzinie 09.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:

1.    Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2.    Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3.    Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
4.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
5.    Przyjęcie uchwał w sprawach:
  1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2017,
  2)absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole za rok 2017,
  3)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole terenu gospodarki odpadami w Biskupicach,
  4)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych,
  5)wprowadzenia na terenie Gminy Legnickie Pole gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Legnickie Pole”,
  6)przyznawania świadczenia pieniężnego „Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole,
  7)rozpatrzenia skargi,
  8)rozpatrzenia skargi,
  9) rozpatrzenia skargi,
 10)odrzucenia pisma stawiającego zarzuty,
 11)pozostawienia skargi bez rozpoznania,
 12)zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 13)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Projekty uchwał:
http://www.bip.legnickiepole.pl/prawo-lokalne/projekty-uchwal/2687-projekty-uchwal-na-sesje-17-05-2018r