yczenia prawosawne ok

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

sesja radniSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. (czwartek) o godzinie 09.00. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:

1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu za 2017 rok.
3. Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole w 2017r.

4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia budżetu Gminy Legnickie Pole na 2018 rok ,
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027,
3) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia,
4) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole,
5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Legnickie Pole,
6) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla terenu kopalni bazaltu Lubień.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.