Nowe stawki dla członków OSP

strażNa dzisiejszej sesji Radni głosowali nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Legnickie Pole. W podjętej uchwale nie mogły się jednak znaleźć propozycje złożone przez radnego Sławomira Pieniasa.
Przedstawione przez radnego propozycje były niezgodne z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Przyjęcie zapisu o ekwiwalencie w wysokości 16 zł za godzinę za działania ratownicze o charakterze zabezpieczenia imprez publicznych narażałby Radę Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze – mówi mecenas Maciej Kowalski. Mając na uwadze treść art. 28 ust 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej odwołać się należy do definicji działania ratowniczego zawartej w ustawie, która stanowi, że przez działania ratownicze rozumie się każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a nie zabezpieczania gminnych imprez. Przyjęcie przez Radę Gminy Legnickie Pole propozycji radnego Pieniasa skutkowałoby wyeliminowaniem jej z obrotu prawnego przez organ nadzoru, ze wzgledu na niezgodość z obowiązującym prawem a to oznaczałoby brak podwyżki dla strazaków– kończy mecenas Kowalski.
Mając na uwadze wadliwość przedstawionych propozycji Radnego Pieniasa, Wójt wyszedł z własną inicjatywą przedstawiając projekt uchwały zwiększający wysokość wynagrodzenia dla strażaków będący rozwiązaniem kompleksowym albowiem uwzględniający zmianę wysokości wynagrodzenia o wskaźnik GUS. 
W przyjętej w dniu 15 grudnia Uchwale Rady Gminy https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-en-ligne/ zaproponowanej przez Wójta ustalono następujące stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Legnickie Pole:
1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w wysokości 17,07 zł co stanowi 70% maksymalnej stawki dziennej określonej w art. 28 pkt. 1 i 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r,
2) za każdą godzinę udziału w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Legnickie Pole w wysokości 9,73 zł co stanowi 40 % maksymalnej stawki dziennej określonej w art. 28 pkt. 1 i 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r.
Rada przyjęła projekt uchwały zaproponowanej przez wójta przy jednym głosie wstrzymującym się.