Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

herbSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godzinie 09.00. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7. Porządek sesji przewiduje:


1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole na 2018 rok.

3. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2018 rok.

4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Legnickie Pole na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2) przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole,

3) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,

5) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Legnickie Pole,

7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów i Taczalin pod OZE fotowoltaikę,

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka pod funkcje gospodarcze,

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz, Kłębanowice, Księginice i Mikołajowice pod teren usług sportu i rekreacji, 
10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Gniewomierz, Taczalin, Koiszków, Raczkowa, Legnickie Pole, Mikołajowice, Czarnków, Ogonowice – pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniowo-usługową, usługową i zagrodową.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.