Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Sesja Rady Gminy Legnickie Polu odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. (środa) o godzinie 09.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.


Porządek sesji przewiduje:

1.    Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

2.    Prezentacja Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Parterstwo Kaczawskie” pt „Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego”.

3.    Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.

4.    Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.    Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Legnickie Pole,

6.    Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

7.    Przyjęcie uchwał w sprawach:

1)    obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2018 roku,

2)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3)    zmian w budżecie gminy,

4)    ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

5)    przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,

6)    stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu,

7)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8)    ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,

9)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach Koskowice i Raczkowa,

10)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole w obrębach Biskupice, Czarnków, Koiszków, Koskowice, Księginice, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Ogonowice, Raczkowa,

11)rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole i Wójta Gminy Legnickie Pole.

8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.