Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

herb0Sesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godzinie 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:
1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
4. Informacja Wójta Gminy Legnickie Pole o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Legnickie Pole.
5. Informacja Wójta Gminy Legnickie Pole o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu,
4) określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Legnickie Pole pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza,
5) przystąpienia Gminy Legnickie Pole do Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Legnicy”,
6) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole,
7) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.