henrykalia2018

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

herb mUroczysta sesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godzinie 0900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.


Porządek sesji przewiduje:
1. Wyróżnienia dla uczniów Zespołu Szkół w Legnickim Polu.
2. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
3. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
5. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy,
2) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin,
4) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
5) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole,
6) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Rozpatrzenie odwołania radnego w sprawie wyłączenia z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na której będzie rozpatrywana skarga na działania Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Projekty uchwał znajdują się na stronie BIP pod adresem:
http://www.bip.legnickiepole.pl/Menu/1032