Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 09.00. w mediatece Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy placu Henryka Pobożnego nr 6.

Porządek sesji przewiduje:
1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za 2016 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2016,
2) przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za rok 2016,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016,
4) absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole za rok 2016,
5) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
6) przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Projekty uchwał znajdują się na stronie BIP pod adresem:
http://www.bip.legnickiepole.pl/Menu/1023