Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 09.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:

1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole za 2016r.
4. Raport z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani za 2016r.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
2) określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole,
3) określenia kryteriów i ich wartości punktowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole,
4) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr V/34/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych publicznych,
5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2017 roku”,
6) zmian w budżecie gminy na 2017r.,
7) wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntowej stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole.
8. Przyjęcie obwieszczeń w sprawie przyjęcia jednolitych tekstów uchwał w sprawach:
1) nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu,
2) wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Legnickie Pole,
3) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,
4) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Legnickie Pole.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Projekty uchwał znajdują są na stronie BIP pod adresem:
http://www.bip.legnickiepole.pl/Menu/1005