Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

Drukuj
Utworzono: wtorek, 21, luty 2017
herb mSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 09.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:

1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu za 2016 rok.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole za 2016 rok.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Legnickie Pole,
2) zmiany uchwały ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole,
3) zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla lokalizacji kompleksu sportowego w Legnickim Polu,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Mikułowa-Czarna,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej,
7) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespołów przyrodniczo-krajobrazowych „ Dolina Uszewicy”, „Łąki Książęce” i „Złoty Las”,
8) zmieniająca uchwałę ws. wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic wiejskich i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole,
9) zwrotu nieruchomości na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych,
10) udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Projekty uchwał znajdują się na stronie BIP pod adresem:
http://www.bip.legnickiepole.pl/Menu/993